BIP
12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych
12. BBSP

     

12. BAZA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
 
               12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu powstała
na bazie 12. Komendy Lotniska oraz dywizjonu rozpoznania powietrznego.  Bazą dowodzi płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski - Popow. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem organizacja etatowa ma docelowo uwzględniać wymogi obsługi zaplanowanych do pozyskania systemów klasy MALE.W bazie będą funkcjonowały eskadry bezzałogowców średniego zasięgu, krótkiego zasięgu oraz operacyjnych MALE. 12. BBSP weszła w podporządkowanie 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
Jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy
1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, przeznaczoną do zdobywania, gromadzenia, przetwarzania, analizy i interpretacji pozyskanych informacji oraz dystrybucji informacji rozpoznawczo-wywiadowczych dla decydentów polityczno- wojskowych
w czasie pokoju, kryzysu i wojny w czasie zbliżonym do rzeczywistego
z wykorzystaniem systemów będących na jej wyposażeniu. Odpowiada
za zabezpieczenie operacji lotniczych prowadzonych z i na lotnisku bazy
w odniesieniu do samolotów lotnictwa taktycznego, transportowego i śmigłowcowego RSZ RP, a także zadań HNS w odniesieniu do operacji lotniczych SP Sojuszu.

 
               Główne zadania:
•   prowadzenie wiarygodnego rozpoznania obrazowego IMINT/SAR i rozpoznania elektronicznego SIGINT;
•   prowadzenie analizy pozyskanych informacji rozpoznawczych i ich dystrybucja do decydentów politycznych  i wojskowych;
•   wskazywanie celów oraz wsparcie procesu targetingu i weaponeringu z realizacją zadań lotniczo-uderzeniowych;
•   utrzymywanie stałej gotowości bojowej i gotowości mobilizacyjnej, polegającej na zapewnieniu   wynikającej  z nadanej kategorii oraz ze wskaźników  ukompletowania określonej liczby żołnierzy oraz sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także normatywnych wielkości zapasów środków bojowych   i materiałowych;
•   utrzymywanie w gotowości do działania systemu mobilizacyjnego rozwinięcia bazy, zapewniającego osiągnięcie wymaganego stopnia zdolności bojowej na okres zagrożenia i wojny;
•   utrzymywanie w ciągłej zdolności wydzielanych sił i środków do udziału w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych oraz innych działań w ramach zobowiązań sojuszniczych;
•   przygotowanie wydzielonych sił do udziału w akcjach ratowniczych i likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych;
•   planowanie i organizowanie szkolenia żołnierzy rezerwy pozostających na przydziałach kryzysowych oraz pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania bazy;
•   współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie gromadzenia wyszkolonych rezerw osobowych na mobilizacyjne i wojenne uzupełnienie bazy;
•   przygotowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności systemu dowodzenia i łączności pododdziałów bazy oraz realizowanie przedsięwzięć zapewniających im bezpieczeństwo;
•   realizacja procesu szkolenia przygotowującego bazę do wykonania zadań zgodnie
z przeznaczeniem w oparciu o programy szkolenia pododdziałów zawodowych, rozkazami
i wytycznymi wydanymi wtej sprawie;
•   organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych i udział w przedsięwzięciach szkoleniowych wojsk
i sztabów organizowanych na wyższych szczeblach dowodzenia w ramach procesu zgrywania operacyjnego  i taktycznego;
•   realizacja przedsięwzięć szkolenia taktycznego, bojowego, specjalistycznego, ogólnowojskowego  i uzupełniającego;
•   logistyczne zabezpieczenia procesu szkolenia oraz działalności bieżącej bazy, a także przygotowanie jednostki pod względem logistycznym do użycia w działaniach militarnych
i pozamilitamych;
•   opracowywanie planów perspektywicznych i bieżących rozwoju bazy, wynikających z osiąganych zdolności  i celów SZ RP;
•   realizowanie procesu wychowania oraz kształtowanie i umacnianie morale i dyscypliny żołnierzy bazy;
•   realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną i obroną obiektów wojskowych;
•   współpraca z organami wojskowymi, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi
w zakresie spraw mających wpływ na funkcjonowanie bazy;
•   realizowanie przedsięwzięć w zakresie: zabezpieczenia planu osiągania gotowości do podjęcia działań, procesu wyznaczania i zwalniania ze stanowisk służbowych, powoływania do służby stałej, zawierania kontraktów   w ramach NSR, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, podróży służbowych oraz kierowania na badania okresowe.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych